Kalem Mali Müşavirlik SERMAYE ŞİRKETLERİNE ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU

  1. Makalelerimiz

SERMAYE ŞİRKETLERİNE ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU

Tüm sermaye şirketlerine elektronik tebligat(e-tebligat) yapılması zorunlu hale gelmiştir.
 
Elektronik Tebligata İlişkin Yasal Düzenlemeler
Elektronik tebligat, temel olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A madde ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 
 
Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Şirketler
Tebligat Kanunu m. 7/A-f.2 ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği m. 7/1 uyarınca, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan şirketler şu şekilde belirlenmiştir;
 
  • Anonim şirketler
  • Limited şirketler
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
Elektronik Tebligat Adresinin Bildirilmesi: Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmek zorundadır. Yukarıda belirtilen sermaye şirketlerine elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilecektir.
 
Elektronik Tebligat Yapılması İsteğe Bağlı Olanlar
Sermaye şirketleri dışındaki kollektif ve adi komandit şirketler ile kooperatifler, dernekler, vakıflar ve gerçek kişiler, elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanabilir.
 
Elektronik Tebligat Adresinin Bildirilmesi: İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat almak isteyenler, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmek zorundadır. Söz konusu kişilerin, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülecektir.
 
Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesi
Diğer e-posta hesabı: Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmişse, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı gönderilir.
 
Cep telefonu: Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmişse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasına hizmet sağlayıcı tarafından elektronik tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir.
 
Yukarıda yer alan bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez, hizmet sağlayıcının kısa mesaj ücretinin iadesi dışında bu madde kapsamında herhangi bir sorumluluğunu gerektirmez.
 
Elektronik Tebligat Yapmaya Yetkili İdare
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınan idaredir.
 
Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayılacağı Süre
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.